Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tříbení a třídění bytostí

13. 1. 2011

Tříbení a třídění bytostí na konci éry a

počátku nové éry


Je zásadním omylem si myslet, že odvrátím zlo tím, že ho stvořím a zničím agresí. Zlo je zlo a postup stvoření je takový, že nejprve vznikají věci i bytosti vyzářením ve světě stvoření, potom ve světě utváření a nabývají pravé podoby ve světě učinění.

Tedy, tím, jak myslíme, vytváříme realitu okolo sebe. Povedeme-li myšlenku, že vznikla válka ve světě duchovním, připravujeme cestu pro vznik války ve světě uskutečnění, tedy ve světě hmotném.


Zlo nepotřeme zlem, naopak, agresí se nabaluje a doslova bobtná. Zlo mohu eliminovat jedině láskou, proto je třeba očišťovat tuto planetu i lidstvo láskou a láskyplným myšlením.

Jedině tak láska roste a na základě rovnosti přitahuje další láskyplné energetické celky, které stoupají k Otci do světlých sfér a potom se na vás vylévají v podobě milosti Boží.

 

 


Mnoho přednášek tzv."léčitelů" odráží doposud

zákony magie a jejich fungování.

Ukazují myšlení a práci mágů, kteří pracují pod vlivem bytostí ze světů magie.

Mnozí z nich pocházejí z temných sfér, ale již

stoupají po spirále vývoje dolní poloviny osmičky,

která míří do nulového bodu a odtud budou

pravděpodobně pokračovat do světlých sfér, pokud

se nedopustí nějaké zásadní chyby na své vývojové

cestě.

Jejich úkolem v této éře je třídění.

Ty bytosti, které získají, nemohou postoupit do Zlatého věku této planety, protože v této éře je magie přežitkem velice škodlivým vývoji, který odpovídá nové duchovní úrovni.


Tak zvané zázračné vlastnosti jsou přirozenými

vlastnostmi lidí nového věku a k tvorbě se neužívá

již jakákoli energie, ale pouze energie Nejvyššího

principu lásky a stvoření. Magie se plně uplatňuje

ve sférách světla, které jsou blízké nultému bodu

vývojové osmičky světla a samozřejmě v dolní

polovině osmičky.

Od čtvrté sféry světla je magie atavismem a začíná proces očisty od kódů magie.


Pokročilý zasvěcenec vrací temnotám a světům

magie všechny dary, které získal, nebo si

vysloužil, nebo si stvořil z temné, či smíšené

energie.

 

 

Nechce být ničím, co náleží nižším světům, zatížen.

Svou usilovnou prací na sobě samém pak získává

dary Světla s příslušnými schopnostmi.

Tyto dary Světla nemůže získat žádnými

praktikami, ale jen láskyplným myšlením a

cítěním.

 

Vyzařování lásky z nejvyššího Božství pak koná

jeho prostřednictvím pravé zázraky lásky. To vše

koná přirozeně, bez jakéhokoliv násilí na sobě

samém nebo jiných bytostech.


V této éře se setkávají a střetávají bytosti

různých úrovní, které jsou zasvěceny buď Světlu

či temnotám.

 

Ty bytosti, které jdou cestou magie a slouží tedy

nižším živlům, jsou pravým prubířským kamenem

pro ty bytosti, které se vydaly za Světlem. To je

to rozdělení lidí dle Bible.


My víme, že vývoj probíhá na základě protikladů.

Výsledky tohoto třídění odpovídají skutečné

duchovní pokročilosti. A tak ty bytosti, které se

nechaly svést magií, se nezrodí do Zlatého věku

této planety, protože magie Zlatému věku již

 nenáleží,

ale tyto bytosti se určitě zrodí na nějaké

jiné planetě, kde se magie ještě vyskytuje, ale

současně tam již pracují zasvěcenci, kteří znají

zákonitosti vývoje, a tak ani zde neztratí možnost

se očistit a na své cestě za Světlem pokročit.

Každý se zrodí tam, kde dle své duchovní úrovně

náleží.


Vaše planeta dosud sloužila jako škola či očistec,

poměr antagonistických sil dobra a zla byl přibližně

v rovnováze. Vstupujete do nového věku, kde už

síly dobra budou převažovat. Nejprve ta převaha

bude jen nepatrná, ale s postupem do vyšších sfér

se rozdíl bude zvětšovat.

Vibrace se budou zrychlovat a bytosti budou více

éterické, až dosáhnou úrovní nejvyšších.

A protože platí „co je nahoře, je i dole“ (Hermes

Trismegistos), obě poloviny vývojové osmičky se

starají dokonale o zachování rovnováhy. Horní

polovina patří světům Světla, dolní patří temnotám.


Hrozí-li v některém ze světů, že by zavládl chaos,

nastolí pořádek představitelé obou polovin vývojové

osmičky. Aby nedošlo k vzájemnému porušování

kompetencí, existují mezi Světlem a temnotami

smlouvy a pakty, které jsou uzavřeny se souhlasem

Božím.


Je-li chaos již nežádoucí, vyhlašuje Otec, nebo

pověřený zástupce, „svatý boj“. Vojska temných i

světlých andělů se sešikují a jsou v tak zvané

pohotovosti. Vojska nejsou proti sobě, protože je v

zájmu obou polovin, aby rovnováha byla obnovena.

Zástupci temnot zasahují nejprve sami a eliminují

přebujelou negativitu, teprve potom, když tuto akci

temní andělé nezvládnou, zasahují andělé Světla.

Pak je již velmi brzy nastolen pořádek.


Ve výjimečných případech zasahuje i Otec vyšší

mocí. Tento postup je schválen radou nejvyšších a

je stvrzen písemně. Je přísně dodržován. Tyto

úmluvy jsou dobré a nutné k zachování rovnováhy a

dodržování vesmírných zákonů. Odpovídají

potřebám obou stran.


Jak jsme již poznali, pro vývoj jsou důležité obě

síly. Síly kladné i záporné.

Řád musí vládnout i ve světech temna. Uplatňuje se

však analogickým způsobem.

Například zákon přitahování na základě rovnosti platí jak nahoře, tak dole.

Formy jsou asi takové, že nahoře jde vše cestou nenásilí na základě duchovní zralosti,

dole se více uplatňuje chtění a síla vůle.

Tím vzniká chaos a proto občas musí obě strany

zasahovat a chaos eliminovat na únosnou míru.


Mimo tyto svaté smlouvy existují i smlouvy

nežádoucí, které vznikly bez souhlasu Otce a rady

nejvyšších.

Obyčejně ji uzavírají mágové s bytostmi, které

vyvolali a tím se s nimi karmicky svázali.

Tyto smlouvy opět vnášejí jen chaos a utrpení do životů těchto bytostí a brzdí je v jejich vývoji.

Buďte citliví a láskyplní a nechte se vést

Nejvyšším principem lásky a stvoření za Světlem

lásky.

 

 


Mír s vámi!

 

z knihy Poselství lásky od Heleny Šeblové